Skriftseriens bøger

Bøger i Skriftserien:
 

Mennesket og det andet

Bidrag til den eksistentielle fænomenologi
 
redigeret af Michael Rasmussen
 

Kvalitative iagttagelser

At forstå, undersøge og udrede mennesker
på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag
 
Casper Feilberg og John Maul (red.)
 

Dialog med Løgstrup

Mogens Pahuus
 
   
 

Kroppen

Hermann Schmitz (Malthe Strandby Nielsen)
 

Kort indføring i den nye fænomenologi

Hermann Schmitz (oversat af Sune Frølund)

Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi

Redigeret af Sørensen & Keller, 2015. Bibliotek.dk

 
Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi
Indhold: Hvordan ser eksistentiel terapi ud i dag, og hvor er den på vej hen? Hvordan bidrager det eksistentiel-fænomenologiske perspektiv til at belyse andre aktuelle tilgange såvel som væsentlige, tværgående aspekter i psykoterapien? Antologien her er både en introduktion til det 21. århundredes eksistentielfænomenologiske psykoterapi og en diskussion af denne.
Med sit fokus på det enkelte menneskes erfaring af eksistensen har det eksistentielfænomenologiske perspektiv en særlig samtidsrelevans. Menneskets aktuelle vilkår præges af konkurrencesamfundets prioritering af økonomiske og tekniske hensyn frem for humanisme og sociale relationer. Kynisme, rodløshed og fremmedgørelse hæmmer den eksistentielle erfaring af mening og retning i tilværelsen. Dermed skabes stress, angst og depression, og omfanget af psykiske lidelser stiger.
Bogen giver et fugleperspektiv på den eksistentielfænomenologiske psykoterapi og dens teoretiske grundlag. Der præsenteres eksempler på, hvordan tilgangen gør sig gældende i psykoterapeutisk praksis. Centrale problematikker som selvoverskridelse, autenticitet og livsduelighed diskuteres indgående. Relationer til psykoanalysen, Kierkegaard og kognitiv terapi tages op med fokus på begreber som socialitet, mentalisering, et bedre liv, angst, kognition og læring. Antologien afsluttes med en omfattende vejledning til litteratur om eksistentielfænomenologisk psykoterapi og tilgrænsende emner.
 
Indholdsfortegnelse
1. Indledning
Anders Dræby Sørensen og Kurt Dauer Keller: Psykoterapien og den eksistentielle erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi
 
2. Eksistentiel-fænomenologisk psykoterapi i fugleperspektiv
Bo Jacobsen: Den eksistentielle filosofis og den eksistentielle psykologis rolle for den eksistentielle terapi
Alice Holzhey-Kunz: Hvad definerer den Daseinsanalytiske proces?
Emmy van Deurzen: Fra psykoterapi til emotionelt velvære
 
3. Eksistentiel fænomenologi som terapeutisk praksis
Gudrun Olsson: Psykoterapi, en vandring i metaforernes landskab
Lotte Lykke Frederiksen: Historiefortælling i klinikken – en eksistentiel fænomenologisk tilgang til terapi
 
4. Centrale problematikker
Anders Dræby Sørensen: Selvoverskridelsens terapiEksistentiel-fænomenologisk psykoterapi og selvcentrering
Kurt Dauer Keller: Autenticitet
Anders Dræby Sørensen: Livsduelighedens terapi. Eksistensanalyse og livsudfoldelse
 
5. Relationer til andre tilgange
Kurt Dauer Keller: Terapeutisk socialitet i psykoanalysen
Jesper Aagaard: Mentalisering – en fænomenologisk kritik
Bjarne Jacobsen: Terapi og bedrag
 
6. Eksistens og kognition
Jakob Skov Knudsen: Angstbehandling - i mødet mellem kognitiv og eksistentiel tænkning
Anders Dræby Sørensen, Rosemary Lodge og Emmy van Deurzen: Læring i eksistentielfænomenologisk psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi
 
7. Litteraturoversigt
Anders Dræby Sørensen: Vejledning til litteraturen om eksistentiel fænomenologi og psykoterapi
 
Redaktører: Anders Dræby Sørensen og Kurt Dauer Keller
Udgivelsesår: 2015
ISBN: 978-87-7112-401-9
 

Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog

Redigeret af Mogens Pahuus, Jacob Rendtorff og Pia Søltoft (red.), 2015. Bibliotek.dk
 
Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog
IndholdKierkegaard som eksistentiel fænomenolog er en antologi, som fremhæver de fænomenologiske aspekter i Kierkegaards beskrivelser af de grundlæggende fænomener i den menneskelige tilværelse. Den fokuserer på Kierkegaards anskuelse af mennesket som en konkret eksisterende person, et tænkende, følende og handlende subjekt, der altid har til opgave at forholde sig til sig selv, sin omverden og de andre.
Bogen behandler for det første Kierkegaards eget fænomenologiske projekt og hans analyser af angst, fortvivlelse, blufærdighed, samvittighed, selvbedrag og autenticitet. For det andet hans forhold til samtidens eksistentielle tænkning (bl.a. Schelling og Poul Martin Møller) og ikke mindst hans forhold til eftertidens eksistentielle tænkning (bl.a. Jaspers, Wittgenstein, Agamben og Zizek). Og for det tredje Kierkegaards betydning for den senere eksistentielle psykologi og psykiatri.
 
 
 
 
 
Indholdsfortegnelse
1. Indledning

2. Kierkegaard og hans fænomenologiske projekt
Pia Søltoft: Kierkegaard – den erotiske betragter
Jacob Dahl Rendtorff: Selvets eksistentielle fænomenologi i angst og fortvivlelse hos Søren Kierkegaard

3. Elementer i Kierkegaards eksistentielt-fænomenologiske projekt
René Rosfort: Eksistensens angstfulde grundlag. Eksistenstænkning og angst som et vedvarende problem
Ulla Thøgersen: Blufærdighed og skam – Kierkegaards analyse af blufærdighed og Sartres analyse af skam med særligt fokus på
syndefaldsmyten

Claudia Welz: Samvittighed, selvbedrag og autenticitet hos Kierkegaard
 
4. Kierkegaard og samtidens eksistentielle tænkning
Morten Ziethen: Livet leves forlæns og skal forstås forlæns – En introduktion til den eksistentielle transcendentalfænomenologi
Bjarne Troelsen: Poul Martin Møller – ”min tabte ven, min savnede læser”
 
5. Kierkegaard og eftertidens eksistentielle tænkere
Peter Kemp: Jaspers og Kierkegaard
Finn Thorbjørn Hansen: Om Wittgenstein som humorist og eksistentiel fænomenolog. Med stadig hensyn til Søren Kierkegaard
Michael Rasmussen: Den enkelte som fredløs – Kierkegaard læst med Giorgio Agamben
Henrik Jøker Bjerre: Antihumanisten – Kierkegaard læst med slovenske briller
 
6. Kierkegaard og den eksistentielle psykologi
Anders Dræby Sørensen: Søren Kierkegaard og den eksistentielfænomenologiske problematisering af psykopatologi
Mogens Pahuus: Mennesket som en syntese af endelighed og uendelighed – Kierkegaard, Binswanger og Ibsen
 
Redaktører: Mogens Pahuus, Jacob Rendtorff og Pia Søltoft
Udgivelsesår: 2015
ISBN: 978-87-7112-306-7

 

Den menneskelige eksistens

- Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, Keller (red.), 2012. Lån via Bibliotek.dk.

Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, Keller (red.) 2012

Indhold: Bogen rummer både originale tekster af RicoeurMerleau-Ponty og Waldenfels, og tolv bidrag af danske eksperter, der introducerer til den eksistentielle fænomenologi og præsenterer nogle af traditionens centrale filosoffer og temaer. Det gælder bl.a. tænkerne Heidegger, Merleau-Ponty og Sartre og temaerne frihed, historicitet, intersubjektivitet, anerkendelse, svimlende afgrund og undren. Bogen skitserer anvendelser af den eksistentielle fænomenologi på enkelte områder og præsenterer nye bud på en fænomenologisk begribelse af den menneskelige eksistens.
 

"...en nyttig bog om et lidet belyst emne, eksistentiel fænomenologi. Eksistentialisme og fænomenologi er velbeskrevne, men denne retning er ikke. Alle bidrag bestræber sig på at være letforståelige...” (Fagfælle review’er)

I midten af det 20. århundrede begynder to væsentlige strømninger i moderne europæisk tænkning at vokse sammen, fænomenologien, der undersøger den levede erfaring af forskellige former for mening, og eksistensfilosofien, der stiller skarpt på at forstå mennesket og dets vilkår. Af dette møde opstår den eksistentielle fænomenologi, et ambitiøst forsøg på - bag indgroede kulturelle, videnskabelige og politiske opfattelser - at blotlægge og begribe menneskets eksistens. Eksistentiel fænomenologi udmærker sig ved at fremhæve såvel de decentrerede som de centrerede niveauer af den menneskelige tilværelse. Dermed tilbyder den et bedre grundlag for at forstå fremtrædende kultursociologiske og socialpsykologiske problemer som identitetsusikkerhed, angst og raseri såvel som frigørende muligheder for engagement og kreativitet. (Se også de yderligere online ressourcer om den eksistentielle fænomenologi).

 
Indholdsfortegnelse
   Kurt Dauer Keller, Indledning: Lad os nu blive personlige! Om personens felt i erfaringen.
 
I. Hvad er eksistentiel fænomenologi?
   Paul Ricoeur:  Den eksistentielle fænomenologi (Phénoménologie existentielle, 1957).
   Casper Feilberg: Eksistentiel fænomenologi – betegnelsen, stilen og begrebet.
   Torben Hangaard Rasmussen: Fænomenologi og nostalgi hos Merleau-Ponty.
   Finn Thorbjørn Hansen: Den eksistentielle fænomenologis særlige tone og musikalitet.
 
II. Centrale positioner og temaer
   Jacob Dahl Rendtorff: Sartres eksistentielle fænomenologi.
   Maurice Merleau-Ponty: Friheden (Phénoménologie de la perception, 1945, sidste kapitel).
   Peter Kemp: Anerkendelse af Ricoeur /Ricoeur og anerkendelsen.
   Michael Rasmussen: Afgrundens sted. Om den negative vej til eksistensen.
 
III. Anvendt eksistentiel fænomenologi
   Mogens Pahuus: Vort forhold til fremtiden. En eksistentiel-fænomenologisk undersøgelse.
   Ulla Thøgersen: Eksistensens meningskredsløb. Refleksioner over responsivitet og emotionalitet.
   Jens Olesen: Eksistensfænomenologisk sundhedspraksis.

IV. Nye veje i forståelsen af den menneskelige eksistens
   Søren S. E. Bengtsen: Metafysisk fænomenologi. Om tingenes eksistens i Graham Harmans
     fænomenologi.
   Kurt Dauer Keller: Institution og eksistens.
   Bernhard Waldenfels: Svar på det fremmede. Grundtræk af en responsiv fænomenologi (Antwort auf
   das fremde, 1998).
 
Redaktør: Kurt Dauer Keller
Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-7112-027-1
 
 

Skriftserie om eksistentiel fænomenologi

Aalborg Universitetsforlag
I Skriftserie om eksistentiel fænomenologi publiceres værker, der tematisk falder inden for fænomenologiens og eksistensfilosofiens fælles emneområde. Centralt står belysning, diskussion og begribelse af sammenhænge mellem på den ene side basale spørgsmål om erfaring og mening og på den anden side fremtrædende problematikker i menneskets tilværelse i det senmoderne samfund. Skriftserien er åben for både konstruktive og kritiske bidrag, der enten fokuserer på en eksistentiel-fænomenologisk tilgang eller i bredere forstand kan kaste lys over et eksistensfænomenologisk tema. Skriftserie om eksistentiel fænomenologi er optaget i BFI registret.
 
Link til denne side: www.livsverden.dk/skriftserie