Maul, John (bibliografi)

På denne side finder du John Mauls samlede bibliografi. Den er også tilgængelig pdf dokument: John Mauls samlede bibliografi. Læs mere om under John Maul. 

 
Link til denne side: www.livsverden.dk/maul2
 
 

Samlet bibliografi for John Maul

Feilberg, Casper og John Maul (2021). Phenomenology of Rhythm: The Role of Rhythm in Written Language, In Qualitative Studies, Vol. 6, No. 2, pp. 5 - 29. read the article here: https://tidsskrift.dk/qual/issue/view/9256
 
2019
Feilberg, Casper og John Maul (2019). Kvalitative iagttagelser - at forstå, undersøge og udrede mennesker på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag, Aalborg Universitetforlag. Bibliotek.dk
 
Feilberg, Casper og John Maul (2019). Iagttagelsens fænomenologi - sammenfatning og overvejelser, s. 291 - 308 I: Casper Feilberg og John Maul: Kvalitative iagttagelser - at forstå, undersøge og udrede mennesker på et eksistentielt-fænomenologisk grundlag. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
 
Maul, John og Casper Feilberg (2019). Det fortolkende blik - psykomotoriske vanskeligheder, diagnoser og pædagogisk-psykologisk rådgivning, s. 161 - 214 I: Casper Feilberg og John Maul: Kvalitative iagttagelser - at forstå, undersøge og udrede mennesker på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek,dk
 
Maul, John og Casper Feilberg (2019). Den lidenskabelige iagttager - iagttagelser af børn og voksne med udviklingshæmning, 139 - 160  I: Casper Feilberg og John Maul: Kvalitative iagttagelser - at forstå, undersøge og udrede mennesker på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
 
Maul, John (2019). Den strukturerede iagttager - iagttagelser af specifikke skriftsproglige vanskeligheder, s. 161 - 190  I: Casper Feilberg og John Maul: Kvalitative iagttagelser - at forstå, undersøge og udrede mennesker på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag, Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
2016
 
Maul, John: Rejsende i kognition, pædagogik og fænomenologi - en odyssé gennem cerebral parese, afasi, dysfasi og dysleksi med konsekvenser for forståelsen af bevægelsens, rytmens og kroppens betydning for pædagogikkens hvordan, hvorfor og hvorhen. I Kognition & Pædagogik, nr. 101, august 2016, 26. årgang, side 20 - 25. Bestil digital kopi Bibliotek.dk
 
2014
Maul, John (2014 unpub.): Et forsøg på at eksemplificere og fortolke kvalitative iagttagelser med udgangspunkt i specialpædagogiske problemstillinger. Publiceret på www.livsverden.dk/maul aug. 2014.
 
2011                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Denne tekst er et forsøg på at koncentrere et langt arbejdslivs erfaringer med utallige undersøgelser af ordblinde elever til en sammenhængende forståelse af årsager, følgevirkninger og afhjælpning.   Maul, John: Undervisning og læring i læsevanskelighedernes livsverden I: Specialpædagogik - Teori og praksis, redigeret af V. Boelt, M. Jørgensen og T.N. Nørregaard Rasmussen, side 127 - 142, Århus, KvaN, 2011. Bibliotek.dk
 
2010
Maul, John og Gertrud Quist Lauritzen:
Sansning, perception og kognition
I: Ergoterapi og børn - Udvikling, aktivitet og deltagelse, redigeret af I. V. Andersen, G. Q. Lauritzen og G. Stokholm, Kapitel 2 (side 43 – 61). København: Munksgaard, 2010. Bibliotek.dk
 
2009
Maul, John:
Tidsskriftet Specialpædagogik, Temanummer: Pejlinger på faget specialpædagogik, Danmarks Specialpædagogisk Forening, årgang 29, nr. 5, side 37 – 48.
 
Maul, John:
Cepra-Striben. Tidsskrift for evaluering i praksis, nr. 5, maj, side 12 – 17. University College Nordjylland og Dafolo.
 
2008
Maul, John:
- og hvorfor personlighed og personligt mod er ligeså vigtige faktorer som teori og metode i specialpædagogikken.
I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 2, side 102 – 111, 2008
  
2007
Maul, John:
Maul, John (2007): Mennesket i specialpædagogikken - om mod og fornuft i specialundervisningen, Herning: Special-pædagogisk forlag. Bibliotek.dk
Med udgangspunkt i forhistorier, teoretiseringer og praksisforslag konkretiseres eksempler om, hvordan forældre bliver forsøgt sat på plads af systemet, hvordan specialpædagogiske tiltag kan skade eleven mere end gavne, og hvor svært det ofte kan være at gennemskue specialpædagogiske sammenhænge og fastholde kerneproblemstillingen. Mennesket i specialpædagogikken henvender sig til mange forskellige faggrupper, som arbejder både i specialpædagogikken og med beslægtede fagområder samt ikke mindst til kursister og studerende på specialpædagogiske uddannelser.
Herning: Special Pædagogisk Forlag, 2007. Bibliotek.dk
 
Maul, John:
En ramsaltet kommentar til institutions-, uddannelses- og kommunalreform, hvor vi i skiftet fra kvalifikationer til kompetencer ikke nøjes med at involvere os med vores arbejdskraft, krop, viden og kunnen, men hvor det nu også gælder sjælen og personligheden.
I tidsskriftet SPECIALPÆDAGOGIK nr. 5, november 2007, side 64-70.

2006
Maul, John:
Om mening og sammenhæng i spillet mellem krop, hjerne og verden
– et tvetydigt perspektiv på vores forankring i kroppen,  ophængning i sproget og væren i verden,
i Døvblinde-Nyt, nr. 2, side 12 – 17, 2006

2005
Maul, John:
Mod og fornuft i specialpædagogikken
Med udgangspunkt i elever med skriftsproglige svagheder og deres skæbne i skole og samfund tages der i denne tekst kritisk stilling til den aktuelle uddannelsesdebat med antydninger om hvordan man som lærer eller pædagog skulle leve sit specialpædagogiske arbejdsliv for at kunne agere advokat og tolk for de ordblide og deres lavmælte sprogbrug.
I tidsskriftet SPECIALPÆDAGOGIK nr. 3 maj 2005, side 2 - 12

2003
Maul, John:
Som du ser nogen behandler du dem - et filosofisk-pædagogisk perspektiv på specialpædagogik
Side 5–11 i Rapport fra Faglig Landskonference den 10. og 11. oktober 2002 udgivet af Videnscenter for Døvblinde, februar 2003.
 
Maul, John:
Om det gådefulde samspil mellem krop, sansning og hjerne
- et neuropsykologisk- og fænomenologisk perspektiv på eksempler om taktil- og visuel perception samt fantomsmerter og neglect fører frem til kroppens betydning for forståelse og handlen i dø vblindeverdenen.
I Døvblinde-Nyt fra Dansk Videnscenter for Døvblindfødte, side 9 –13, nr. 3, september 2003.

2000
Maul, John & Gertrud Quist Lauritzen
Screening af motorik og motorisk perception, anden udgave
Og hvorfor nu en revision efter så forholdsvis mange år? En revision som er mest gennemgribende hvad vejledningsteksten og litteraturangivelserne angår, men til gengæld uden væsentlige ændringer af selve screeningens delundersøgelser og deres sammensætning i sin helhed. Fordi den stadig er aktuel og dernæst fordi den har vist sig holdbar og anvendelig over tid, men nu trænger til en ansigtsløftning hvad angår vejledning og litteratur. Samtidig er den blevet aktualiseret ved udgivelsen af Screening af sprog og forudsætninger af sprog og tale, hvortil den udgør det centrale sansemotoriske fundament. Udgives sammen med:
Screening af håndethed og lateralitet, anden udgave
allerede i Screening af motorik og motorisk perception er der i over halvdelen af delundersøgelserne mulighed for at gøre sig iagttagelser af håndethed og lateralitet. Med denne screening tilbyder vi muligheden for at uddybe og nuancere disse iagttagelser på en mere specifik måde.
Herning: Special-pædagogisk forlag, 2000. Bibliotek.dk

Maul, John:
Om også at anvende sin sunde fornuft i specialpædagogikken
Med udgangspunkt i 'De måske egnede' af Peter Høeg og eksempler fra egen specialpædagogisk praksis er det meningen at belyse betingelserne for en sansende og fortællende specialpædagogik. Og med en sansende specialpædagogik mener jeg i denne sammenhæng ikke at tage eleverne med i skoven, men hvordan vi ser på og vurderer børn i specialundervisningen; og med en fortællende specialpædagogik tænker jeg ikke på at fortælle historier eller læse eventyr op for dem, men på hvordan vi beskriver disse elevers evner, viden og færdigheder. Disse forhold vil blive belyst i spændingsfeltet mellem den upersonlige og magtfulde videnskabelige forklaring og så den personlige og mere jordnære hverdagsforståelse. Og selv om det - af dem som vil føle sig ramt - vil kunne læses som fjendtligt over for videnskaben, da er det kun ment sådan over for videnskabeligt hovmod - over for videnskaben som sådan er det blot ment kritisk
I Specialpædagogik i en brydningstid, red. Jesper Holst m.fl., Århus: Systime, 2000. Bibliotek.dk

Maul, John:
Læsespillet - spillet om læsningen
Med udgangspunkt i sproget forstået som et spil, hvis regler vi aldrig kan komme helt til bunds i, er det meningen at fokusere på forskelle og ligheder mellem sprog, tale, skrift og læsning for at kunne opponere imod den moderne læsevidenskabs magtfulde ambition om at opnå tilbundsgående indsigt i læseproces og læsetilegnelse, samtidig med at den forsøger at tage monopol på: hvad der må spørges om og hvordan der må svares.
I Kognition og Pædagogik, nr. 35, side 13 - 28, 2000.

Maul, John:
Screening af læsning og forudsætninger for læsning og stavning
Dette er den anden og stærkt omredigerede udgave af Screening af læsning og forudsætninger for læsning. Udgangspunktet var oprindeligt et værktøj for den omkringrejsende læsepædagog fra et taleinstitut til undersøgelse af elever med svære læse- og stavevanskeligheder. Som et sådant internt undersøgelsesværktøj blev det ofte og med korte intervaller revideret indtil det fandt sin blivende form i den første forlagsudgivelse i 1989. Men efter yderligere 10 år er der opstået et naturligt behov for igen at fjerne- og tilføje undersøgelsesdele samt omskrive vejledningen frem mod større klarhed. Og i forbindelse med udfærdigelse af en ph.d. opgave i midten af 90erne, hvor screeningen var grundlag for dataindsamling, fremkom nye teoretiske sammenhænge og nye undersøgelsesdele, som nu får indpas i denne anden udgave.
Herning: Special-pædagogisk forlag, 2000. Bibliotek.dk

Maul, John:
Maul, John (2000): Temaer i læse- og stavevanskeligheder hos børn og unge, Herning: Special-pædagogisk Forlag. Bibliotek.dk
Med udgangspunkt i erfaringer fra læsevanskelighedernes virkelighed tematiseres centrale træk fra læseundersøgelser af børn og unge med svære læse- og stavevanskeligheder med henblik på forståelse og indsigt. Der er samtidig tale om en fortsættelse og videreudvikling af: Hvorfor æbletræerne ikke vil gro i en have bag et hegn fra SPF 1989 og medinddragelse af stof fra ph.d. afhandlingen om mulige sammenhænge mellem læsevanskeligheder og rytmisering fra 1995. Bogen henvender sig til den interesserede læser med erfaringer og viden om børn og unge med svære læse- og stavevanskeligheder. Den er samtidig det teoretiske grundlag for anden udgave af undersøgelsesmaterialet: 'Screening af læsning og forudsætninger for læsning og stavning.
Herning: Special-pædagogisk forlag, 2000. Bibliotek.dk

1999
Maul, John:
Screening af sprog og forudsætninger for sprog og tale
Dette undersøgelsesmateriale er gennem en seksårig periode afprøvet på ca. 200 førskolebørn med sprog- og talevanskeligheder. Det retter sig mod 3-6-årige børn og er udviklet i samarbejde med børnehavepædagog, ergoterapeut og talepædagogkolleger på et taleinstitut med baggrund i en neuropsykologisk referenceramme. Sigtet er at nøjes med få koncentrerede iagttagelser, for i en og samme undersøgelse at skabe sig såvel et øjebliks- som et overbliksbillede af det konkrete barns sprog- og talevanskeligheder. Meningen er at tilbyde talepædagogen et håndterligt undersøgelsesværktøj med henblik på at kunne forestå og fortolke iagttagelser med henblik på en beskrivelsesproces som skal føre frem til foranstaltnings- og undervisningsforslag. Består af en manual, testmappe, iagttagelsesark og bogen om 'Temaer i sprog og talevanskeligheder hos børn'
Herning: Special-pædagogisk forlag, 1999. Bibliotek.dk

1998
Jensen, Dorthe Damgaard, John Maul og Jette Oue:
Børnestammen - erfaringer fra praksis
Målet med dette skrift er på baggrund af forældreinterviews at viderebringe erfaringer med og resultater af vores stammekursus for småbørn og deres forældre på Taleinstituttet i Aalborg.
Herning: Special-pædagogisk forlag, 1998. Bibliotek.dk

Maul, John:
Temaer i sprog- og talevanskeligheder hos børn
Med baggrund i erfaringer fra arbejdsopgaver på et taleinstitut er det her intentionen at tematisere børns sprog- og talevanskeligheder på basis af en neuropsykologisk referenceramme. Udgangspunktet er børnene og deres virkelighed med de variationer af vanskeligheder som fremtræder iagttageligt for vore sanser i lyset af vores forforståelse. Bogen henvender sig til den interesserede læser med erfaringer fra samvær med børn med sprog- og talevanskeligheder. Den er samtidig det teoretiske grundlag for undersøgelsesmaterialet: 'Screening af sprog og forudsætninger for sprog og tale'.
Herning: Special-pædagogisk forlag, 1998. Bibliotek.dk

1997
Maul, John:
Læsevanskeligheder og hukommelse
Her rejses spørgsmålet om læsevanskeligheder skyldes en defekt i hukommelsen. Det ser ud som eleven ikke kan huske bogstaver eller ordbilleder, siger forældre tit om deres læsesvage barn. Svaret kan være overraskende, for faktisk har læsesvage elever en for god fotografisk hukommelse, som skal undertrykkes, før de finder hemmeligheden med at få teksten i tale. Og så er artikelen samtidig en hilsen til den læseforskning der taler om 'fonologisk opmærksomhed'.
I Kognition & Pædagogik, nr. 23, side 11-16, 1997.

Maul, John:
Specialpædagogikkens krop
Verden er ikke en selvstændigt eksisterende objektiv virkelighed. Krop og verden er slynget ind i hinanden. Da kroppen rummer forforståelsen, tonen og intuitionen er vi aldrig forudsætningsløse til stede. Det forudsætningsløse blik som bestræbelse vil derfor være blindt eller dødt. Vi har altid som menneske, speciallærer, psykolog eller forsker en meningshorisont som er skabt gennem et konkret historisk liv. Det vil være baggrunden for den forforstående undersøgers levende øje i en intentionel krop.
I Kognition & Pædagogik, nr. 24, side 15-23, 1997.

Maul, John:
Kunstig læsning - og bevidsthedens program
Med udgangspunkt i en 25-årig analfabets historie kulminerer 18 års specialpædagogisk indsats i sin ultimative løsning i form af en læseprotese. Dette fører frem til overvejelser over forskellene mellem kunstig læsning og ægte læsning i henholdsvis computerens hardware og menneskehjernens wetware, og herunder forestillinger om hvorvidt noget nogensinde kan blive til nogen, og dermed lære sig at læse på inkarneret menneskelig vis.
I 'Psykologisk Pædagogisk Rådgivning', 34. årgang, nr. 2, side 127-137, april, 1997.

Maul, John:
Når fokus på læsevanskeligheder resulterer i videnskabeligt kikkertsyn
Det er en udbredt forestilling i 1990'erne, at læsevanskeligheder kan forklares ud fra sprogets mindsteelementer i form af fonemer, og at træning af sproglyd allerede i børnehaveklassen kan afhjælpe vanskelighederne. Dette synes at være essensen i det sprogvidenskabelige læseparadigme. Set ud fra en fænomenologisk synsvinkel kan der imidlertid argumenteres for: at elementerne i sig selv er meningsløse, at eleven risikerer at blive reduceret til en genstand og at nogle elever falder helt uden for paradigmets synskreds.
I DLH's Forskningsberetning: "Læsning og læsevanskeligheder", side 77-89, 1997.

1996
Maul, John:
Den forstyrrende krop
Istedet for at forsøge at beskrive Mads som MBD, ADHD, DAMP eller SI-elev, oplever jeg at Mads' vanskeligheder kommer af kroppen som holder ham tilbage i udvikling hvad angår koncentration, kodning af symboler og automatisering af artikulationsmelodier - og nu tydeligst for tilegnelse af læsefærdighed. På én og samme tid støttes han og forstyrres han af kroppens umådeholdne behov for fysisk aktivitet.
I Kognition & Pædagogik, nr. 20, side 7-13, 1996.

Maul, John:
Sindets fantastiske virkelighed
I Oliver Sacks' 'Manden der forvekslede sin kone med en hat, og andre beretninger fra sindets virkelighed' fortælles om en underviser på et musikakademi, som begyndte at udvise en besynderlig adfærd. Der fortsættes i artikelen med egne oplevelser af afatiske tilstande og historier om cerebral parese.
I Tidsskrift for 'Sprogpsykologi', nr. 1, side 26-36, 1996.

Maul, John:
En af læseundervisningens store myter - sammenhængen mellem bogstav og lyd
Med et alfabetisk skriftsprog opnår man den fordel kun at skulle holde styr på et begrænset antal tegn. Med 29 bogstaver kan vi symbolisere det danske sprogs mangfoldighed. Men det har sine omkostninger på den måde at systemets byggeklodser ikke er tilgængelige for sansning, hverken lydligt eller motorisk, auditivt eller artikulatorisk. Byggestenene er abstrakte størrelser. Snarere end talens lyd repræsenterer de den menneskelige tanke.
I Tidsskrift for 'Sprogpsykologi', nr. 2, side 16-37, 1996.

Maul, John:
Den uendelige historie om det nationale læsehysteri
Det er en kendt dag at danske børn læser dårligt, hvis man skal tro en læseundersøgelse, som har givet os dumpekarakter. Men forholder man sig lidt kritisk til undersøgelsen, dukker der nye aspekter op, som kunne fortjene en større opmærksomhed. Der lægges heller ikke fingre imellem, når titlen taler om 'læsehysteri'. Trivsel og træning er to nøgleord i debatten, som om det ene udelukker det andet. Men nu skal der trænes ikke hygges, og dygtige folk og velmenende plattenslagere er gået i gang med at træne børns sproglige opmærksomhed. Derfor er det interessant at læse, at psykisk velfungerende tosprogede elever sjældent er dårlige læsere. De har nemlig høj sproglig opmærksomhed i kraft af deres to sprog - deres metasproglige kompetance.
I Kognition & Pædagogik, nr. 22, side 4-8, 1996.

1995
Maul, John:
Studier i mulige sammenhænge mellem læsevanskeligheder og rytmisering - en analyse af et 'rytmisk-sekventielt' tema i dysleksi
Udgangspunktet for denne fremstilling er 100 dysleksiundersøgelser af normaltbegavede skoleelever. Disse undersøgelser har i første omgang haft et praktisk sigte rettet mod beskrivelse, konklusion og undervisningsforslag for den enkelte elev. Undervejs i dette arbejde er et tema dukket frem, et 'rytmisk-sekventielt' tema med relationer til elevernes læsevanskeligheder. I fremstillingens første halvdel skal kapitlerne om: Læsning, sprog, rytme, timing og artikulationssløjfen tjene til at opbygge en forforståelse for fremstillingens anden empiriske del. Ved en kvantitativ beskrivelse af casematerialet fremgår at 61% af eleverne henregnes til gruppen med det 'rytmisk-sekventielle' tema, mens de øvrige 39% udgør andre mulige kategoriseringer, som i denne fremstilling kun antydningsvist beskrives. Ved hjælp af casemetoden og en kvalitativ beskrivelse fremstår et sammenhængende tema af vanskeligheder. Elevens baggrund, opvækst, skolesituation og personlighed danner en klangbund for hvordan temaet afspilles. Og dog er det genkendeligt fra den ene elev til den anden. Men der kan være tydelige forskelle i den grad hvormed de enkelte elementer indgår, ligesom der kan være forskel på antallet af elementer som indgår i temaet hos den enkelte elev.
DLH Aalborg: ph.d. afhandling, 1995, udgivet i 1996. Resumé findes her
 
Maul, John:
Læsning på suprasegmental grund - et forsøg på et svar til Jørgen Frost
Er fonologisk opmærksomhed en forudsætning for - eller en følge af læsefærdighed? Er det rim eller rytme, der forebygger læsevanskeligheder? Det er nogle af de spørgsmål som Jørgen Frost og John Maul er uenige om. Debatten mellem Jørgen Frost og John Maul tager sin begyndelse i tidsskriftet Kognition & Pædagogik (4. årgang nr. 2), men nye læsere kan begynde her. Jørgen Frost trækker i sin artikel: 'Læseteori må skabes gennem viden' trådene tilbage til John Maul's artikel i Kognition og Pædagogik, når han stiller spørgsmål til John Maul. John Maul svarer i artikelen: 'Læsning på suprasegmental grund'.
I Veje til læsning? Læsedebat 7-8, side 18-31, Landsforeningen af Læsepædagoger, 1995, og i Kognition & Pædagogik, nr. 4, side 31-39, 1995.

Maul, John:
Et dyslektisk sidetema
Mary the Contrary er et eksempel på en elev med udmærkede 'spatialt-kategoriale' og 'rytmisk-sekventielle' færdigheder set hver for sig, men med vanskeligheder hvad angår læsning og cerebral integration. Samtidig giver det mulighed for at lade en af de sjældne piger og hendes mor få ordet. I deres eget sprog med fine og nuancerede iagttagelser af de fænomener som generer pigens tilegnelse af skriftsprogsfærdigheder vil den forforstående læser kunne ane vanskeligheder med håndethed, lateralitet og tempo.
I Kognition & Pædagogik, nr. 18, side, 10-16, 1995.

1994
Maul, John:
Tilgang til læsning
Idenne tekst er udgangspunktet et samspil mellem rytme og kontekst som tavs viden i form af kropslige forudsætninger for tilegnelse af læsefærdighed. Tilgang til tavs kropslig viden sættes over for sproglig opmærksomhed og fonologisk opmærksomhed omfortolkes fra en direkte til en indirekte forudsætning. I stedet fremhæves tone, rytme, prosodi og intonation som bærende faktorer i indlæring og udvikling af læsefærdighed. Afslutningsvist antydes hvordan en computer læser fra databaseret lydniveau uden tilgang til kroppens rytme og kontekst.
I Kognition & Pædagogik, nr. 2, side 12-18, 1994.

1993
Maul, John:
Moduler, modeller og virkelighed
Hvad kan vi lære af computerefterligninger af menneskehjernen? Hvordan er teorierne om hjernens funktion opstået? Hvorfor er de så tilsyneladende forskellige? Har de anvendelsesværdi inden for psykologi og pædagogik? Og hvori består deres begrænsninger?
I Unge Pædagoger, nr. 3, side 14-20, 1993.

1992
Maul, John:
Rasmus modsat
På usædvanlig vis tegner 'Rasmus modsat' en dyslektisk fremtrædelsesform som peger i retning af anderledes cerebral forarbejdning af tekster antydet ud fra indfaldsvinkler som: lateralitet, visuel hukommelse, vokal- og konsonantskelneevne, repertoire af parate ordbilleder, læseindlæringsstrategi og cykler uden støttehjul. Samtidig er Rasmus modsat' interessant derved, at han konsekvent er blevet præsenteret for undervisning i læsning ud fra en ofte anbefalet og meget snæver metodisk indfaldsvinkel. Og det har ikke været nogen succes. I 4. klasse har han knapt nok en målelig læsefærdighed.
I Dansk Audiologopædi, nr. 1, 28. årgang, side 16-23, 1992.

Maul, John
Sanseintegration og læsepædagogik
Med udgangspunkt i den amerikanske ergoterapeut og psykolog A. Jean Ayres beskrives et konkret barn med sanseintegrationsforstyrrelser med henblik på at forstå samspillet med læsevanskeligheder, og herunder begrunde undervisningsforslag.
I Kognition & Pædagogik, nr. 3, side 12-18, 1992.

1991
Maul, John:
Jacobs temaer
Et forsøg på at beskrive den 12-årige Jacobs kritiske forudsætninger for læseindlæring afslører umiddelbart normale motoriske-, perceptuelle-, og sproglige forudsætninger. Men undervejs gentages variationer over to temaer med påfaldende sammenhænge til to tilsyneladende vidt forskellige teoretiske fremstillinger om dysleksi. Artikelen er en fortsættelse af 'Musikken i læsningen'. I Dansk Audiologopædi, nr. 2, 27. årgang, side 53-60, 1991 og i Nordisk Tidsskrift for Spesialpedagogikk, nr. 2, side 69-78, 1991.

Maul, John:
Musikken i undersøgelsen - om kvalitative undersøgelsesmetoder
Evnen til at 'lytte' kan man ikke læse sig til. Det koster tid, kræfter og megen praksis. Det er vigtigt at læse sig til bl.a. en neuropsykologisk begrebsverden, men det må nødvendigvis kombineres med praktiske erfaringer fra undersøgelser og undervisning. Virkelighedens eksempler er langt mere komplicerede end dem man møder som grundeksempler i teoretiske fremstillinger. I Kognition & Pædagogik, nr. 2, side 13-17, 1991.

1990
Maul, John: Som en fortsættelse af 'I begyndelsen var bevægelsen' (Gyldendal 1985) overfører denne bog neuropsykologisk orienterede iagttagelsesprincipper til gruppen af dyslektiske skoleelever. I kapitel 1, 2 og 3 føres læseren 'kalajdoskopisk' ind i læsningen. I kapitel 4-9 beskrives eksempler på karakteristiske problemstillinger udvalgt blandt ca. 200 læseretarderede skoleelever. I kapitel 10 og 11 konkretiseres en iagttagelsesmodel som baggrund for tolkninger og undervisningsforslag. I kapitel 12 og 13 gøres et forsøg på at sætte det hele ind i en overordnet forståelsesramme.
Herning: Special-pædagogisk forlag, 1990. Bibliotek.dk

Maul, John:
Musikken i læsningen
På baggrund af en beskrivelse af en 13-årig drengs svære læsevanskeligheder, herunder iagttagelser, konklusion og undervisningsforslag, knyttes rytmiske-, motoriske- og artikulatoriske vanskeligheder sammen til et hovedtema: vanskeligheder med 'musikken i læsningen'. Casehistorien sættes ind i en større sammenhæng i form af erfaringer med indtil 200 dyslektiske skoleelever og den konkrete, neuropsykologisk orienterede iagttagelsesmodel.
I Dansk Audiologopædi, nr. 1, 26. årgang, side 13-20, 1990 og i Nordisk Tidsskrift for Spesialpedagogikk, nr. 1, side 26-34, 1990.

1988
Maul, John & Tom Svendsen:
Dette er beretningen om Tom's første kvarte århundrede, fortalt af Tom selv og hans talepædagog. Fra fødsel med navlestrengen fast omkring halsen til skribent på eget tekstbehandlingsanlæg. Med antydninger om menneskehjernens forunderlige evne til at prioritere indhold, forståelse og mening over udtryk og ydre form, når der er knaphed på ressourcer. Med hovedvægten på neuropsykologisk orienterede iagttagelser og sproganalyse kortlægges pædagogiske veje og vildveje; og herunder modet til at erkende blindgyder og sige stop. Men også situationen da skolen på mirakuløs vis løste intelligensens gåde. Undervejs kommer Tom mere og mere til orde og giver i det afsluttende kapitel sin sammenhængende version af begivenhederne på sit forunderlige dybdestruktursprog.
København: Gyldendal. Bibliotek.dk

1985
Maul, John & Gertrud Quist Lauritzen:
Maul, John & Gertrud Quist Lauritzen (1985, 1988 og 1990): I begyndelsen var bevægelsen - motorikken som katalysator for udvikling og indlæring.
På en indlæringsmotiverende måde formår forfatterne at redegøre for udviklings- og vækstmønstre i hjerneprocesserne. Ud fra egne praktiske erfaringer belyser de iagttagelser og tolkninger af motorik og motorisk perception, håndethed og lateralitet, visuel og auditiv perception, impressivt og ekspressivt sprog samt læsefærdighed med henblik på undervisningsmæssige konsekvenser. Som henholdsvis ergoterapeut og talepædagog har de gennem en årrække arbejdet med børn, unge og voksne med såvel udviklingsbetingede som neurologisk betingede indlæringsvanskeligheder.
København: Gyldendal 1985, 1988 og 1990. Bibliotek.dk