Keller, Kurt Dauer

 
Kurt Dauer Keller
Kurt Dauer Keller
Kurt Dauer Keller, cand. psych, lektor, ph.d. Medlem af styregruppen for Forum for eksistentiel fænomenologi.
 
Keller er lektor ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet. Hans primære forskningsområder er Merleau-Pontys fænomenologi, fænomenologisk socialpsykologi, organisationsteori og professionalisme. Tidligere ansat ved psykologistudiet (1997-2007), og Center for IT-Ledelse, CIM (2009-2010) ved Aalborg Universitet.
 
Lydoptagelse fra foredraget Den eksistentielle fænomenologi, i Filosofisk Forum
 
 
 
 
 
 
 
 
     Email: alt
     Faglig side: Aalborg Universitet
     Link til denne side: www.livsverden.dk/keller  
 
 

Publikationsliste

Keller, K.D. (2015). Autencitet. in: A. D. Sørensen og K. D. Keller: Psykoterapien og den eksistentielle erfaring.
         Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi, side 153 - 186 Aalborg Universitetsforlag.
            Bibliotek.dk
Keller, K.D. (2015). Terapeutisk socialitet i psykoanalysen In: A. D. Sørensen og K. D. Keller
         (red.). Psykoterapien og den eksistentielle erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på
         psykoterapi, side 213 - 250, Aalborg Universitetsforlag.  Bibliotek.dk
Keller, K. D. (2012). Lad os nu blive personlige! Om personens felt i erfaringen (indledning). In: K. D. Keller
         (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 9-30.
         Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk
Keller, K. D. (2012). Institution og eksistens. In: K. D. Keller (red.), Den menneskelige eksistens.
         Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 263-280. Aalborg Universitetsforlag.
         Bibliotek.dk
Keller, K. D. (2012). Den fænomenologiske etik og eksistensen. I Thøgersen, U., & Troelsen, B. (red.),
         Filosofi og Etik. (s. 113-131). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
Keller, H. D. & Keller, K. D. (2011). Interview som evalueringsmetode : kvalitative interview forankret i professionel
         kernekompetence og praksisforståelse kan forene praktisk tilgængelighed med solid metodeanvendelse.
         Cepra-striben, Nr. 10, s. 21-27. Bibliotek.dk
Keller, K. D. (2010). Institution – a generative structuring of meaning. In: K. Novotny, m.fl.: Thinking in
         dialogue with humanities. Zeta Books.
         og Innovation, UCN.
Keller, K.D. (2008). Ting i spil – om korporlig mening i æstetik og praksis. I: M. Rasmussen (ed.),
         Æstetik og naturoplevelse, (pp. 65-80). Aalborg: Academic Publisher. Bibliotek.dk
Keller, K. D. (2008). Phenomenological Understanding of Psychosis. Journal of the Society for 
         Existential Analysis, 19.1. pp. 17-32.
Keller, K. D. (2007). Pre-personal identity – a critique of Harré’s notion of a singular self. In: V. van
Deventer, M.T. Blanche, E. Fourie & P. Segalo (Eds.) Citizen City. Betweeen constructing agent and constructed agency. Pp. 294-300. Captus University Publications. Bibliotek.dk / Captus Press
Keller, K. D. (2005). The corporeal order of things: the spiel of usability. Human Studies. årg. 28, nr. 2, 
         s. 173-204.
Keller, K.D. (2001). Intentionality in Perspectival Structure. Chiasmi International : Trilingual studies
         Concerning Merleau-Ponty's Thoughts. årg. 3, s. 375-397.
Keller, K.D. (2001). Miljøpsykologiens fordomme og den kropslige fornuft. Psyke & Logos 22(2), 
         pp. 537-555.
Keller, K.D. (1999). Sociotechnics and the Structuring of Meaning: Beyond the Idea of 
         Autopoietic Social Systems. Cybernetics and Human Knowing. Vol. 6, No. 2, pp. 76-96.
Keller, K.D. (1999). The usability of a computer-based work system. In: M.A. Sasse & C. Johnson (Eds.):
         Human-Computer Interaction. Interact '99. Amsterdam: IOS Press. Google Books.
Keller, K.D. (1997). Understanding of Work and Explanation of Systems. In: G.C. Bowker, 
         S.L. Star, W. Turner & L. Gasser (Eds.): Social Science, Technical Systems, and 
         Cooperative Work. Beyond the Great Divide, pp. 433-455. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum
         Associates. Google Books.
Keller, K. (1995). Kroppen giver mening. Psykolog Nyt, nr. 14, s. 6-9. 
Keller, K. (1995). Datamatstøttet samarbejde på fænomenologisk grundlag. Ph.d.-afhandling. København: 
         Samfundslitteratur.  Bibliotek.dk
Keller, K. (1994). Conditions for Computer-Supported Cooperative Work: The Significance of 
         the Psychosocial Work Environment, Technology Studies, vol. 1 ( 2), pp. 242-269.
Keller, K. (1994). Grænsefladen skal give brugeren fuld kontrol over maskinen. KommUNI-Cation.
         årg. 6, nr. 2-3, pp. 12-13.
Keller, K. (1987). Activation among unemployed Unionmembers. In R. Lund, P. J. Pedersen 
         & J. B. Schmidt-Sørensen (eds.), Studies in unemployment, pp. 161-190. New Social 
         Science Monographs. Bibliotek.dk
 

Kursusnoter

Keller, K. D. (unpub.). Fænomenologisk forskningsmetode. Forelæsning i kurset Kvalitativ metode 
       på psykologistudiet ved Aalborg Universitet, d. 03.10.06. Kursusbeskrivelse samt 
       forelæsningsnoter.
 
 

Forskningsemner 

Fænomenologi som en psykologisk videnskabsteori
Dette forskningsområde består i et forsøg på at bidrage til etableringen af en fænomenologisk opfattelse af menneskets væren-i-verden som et begrebsligt og metodologisk grundlag for psykologien. Antagelsen er, at kropslig og anonym involvering i livsverden udgør en praktisk, før-teoretisk forankring af den menneskelige erfaring. Dette forhold søges integreret i den psykologiske videnskab gennem følgende aktuelle og fremtidige projekter:
- Intentionaliteten i leg og spil
- Perspektivopfattelsen i den strukturelle fænomenologi
- Merleau Pontys opfattelse af social og kulturel identitet
- Redskaber og socialitet
 
Identitetens kød: Projektet drejer sig om at skitsere en fænomenologisk tilgang til socialpsykologien. Den er baseret på Merleau-Pontys opfattelse af elementær mening som ekspressiv og perceptuel erfaring, der på én gang er kropslig og sociokulturel. Dermed søges individuelle og kollektive former for identitet forstået som en både kontekstuel og almen strukturering af den menneskelige eksistens.
 
Terror og humanisme: Projektet drejer sig om at belyse den politiske side af den menneskelige identitet. Der anlægges et socialpsykologisk perspektiv på hvordan 'det politiske' i bred forstand og 'politikken' i mere snæver forstand er hensynsfuld eller hensynsløs, anerkendende eller udgrænsende, fremmer eller hæmmer dannelse af sociokulturel og psykosocial identitet.
 
Humanvidenskabelig opfattelse af psykose: Projektet er et studie i oplevelse, beskrivelse og behandling af psykoser. På fænomenologisk-hermeneutisk grundlag søges det belyst, hvordan behov for hjælp opleves i den akutte psykotiske tilstand, og hvordan dette behov relaterer sig til en terapeutisk indsats.
 
Identitet og samarbejde: Projektets formål er at undersøge, hvordan menneskelig identitet og læreprocesser i virksomheder kan udfolde sig og spille sammen med computerbaserede informations- og kommunikationssystemer.