Terapi

Her beskrives en række terapeuter, psykologer og psykiatere, som arbejder terapeutisk ud fra et klart fænomenologisk og eksistentielt grundlag. Se også emnesiden Psykiatri.
 
Samlende indføringer til eksistentiel terapi på dansk
Psykoterapien og den eksistentielle erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi (Sørensen & Keller, red., 2015) præsenteres en række aktuelle artikler om eksistentiel terapi: fra introducerende overbliksartikler til specifikke artikler om terapi, autenticitet (egentlighed) mv.
. Af andre centrale arbejder skal nævnes kapitlerne Eksistentiel psykologi og terapi (Jacobsen, 2007) og Eksistentialisme i psykologi, psykoterapi og psykiatri (Sørensen, 2009), hvor hhv. Bo Jacobsen og Anders Dræby Sørensen en dansk introduktion til den brogede skare af eksistentielle tænkere, psykologer og psykiatere igennem tiden. Mick Coopers Existential Therapies (2003) findes nu også i en dansk oversættelse, Eksistentielle terapier (2011). Coopers bog er en velskrevet introduktion til de forskellige eksistentielle og europæiske terapiretninger, samtidig med at han kritisk vurderer deres styrker og svagheder.
 
 
 
Grundlæggelsen af eksistentiel og fænomenologisk psykoterapi
Psykiateren Ludwig Binswanger (1881-1966) antages for at være den første, som arbejdede med terapi på et klart eksistentielt og fænomenologisk grundlag, mere præcist baseret på Heideggers værk Væren og tid (2007/1927) og senere på Husserls arbejde. Binswanger kaldte sin tilgang for eksistensanalyse (Existenzanalyse). Binswangers tyske værker er samlet i firebindsserien Ausgewählte Werke (Binswanger, 1994), men ingen tekster er oversat til dansk. Et udvalg af Binswangers arbejde er oversat til engelsk (Binswanger, 1958, 1975, 1993).
     Modsat Binswanger, lykkedes det for psykiateren Medard Boss (1903-1990) at få et personligt venskab med Martin Heidegger og herigennem - til en vis grad - at vække Heideggers interesse for grundlagsdiskussioner inden for psykologi, psykiatri og lægevidenskab. Med sin kollega Gion Condrau (1919-2006) grundlagde Boss en terapeutisk skole kaldet Daseinsanalyse (Condrau, 1984). Denne er baseret på grundlæggende revisioner af psykoanalysen ud fra Heideggers fænomenologiske analyse af menneskets måde at være-til på kaldet til-væren (tysk, Dasein). Boss har skrevet en lang række bøger og artikler om terapi (1957, eng. 1963, 1977a) og drømmeanalyse (1975, eng. 1977b), der er oversat fra tysk til engelsk. Hovedværket hedder Grundriss der Medizin und der Psychologie (Grundlaget for Medicin og Psykologi) (Boss, 1975, eng. 1979). Men ingen tekster er oversat til dansk. Condrau har fortrinsvist publiceret på tysk, se dog de engelske artikler Condrau (1994, 1996), Boss og Condrau (1967, 1968) samt Condraus engelske artikelsamenling, Martin Heidegger's impact on Psychotherapy (1998). Condrau har på hjemmesiden for International Federation of Daseinsanalysis skrevet en engelsk introduktion til Daseinsanalytic Psychotherapy. Se også de engelske artikler på hjemmesiden for Belgian Center and School for Existential Analysis, samt emnesiden Interessefællesskaber for mere om fænomenologiske institutioner.
Sune Frølund giver en dansk introduktion til Boss' daseinsanalytiske forståelse af mennesket i artiklen Medard Boss' lægekunst (1996). Den svenske psykolog og terapeut, Ted Schröder, diskuterer i værket Det omedvetna - en dröm om det äkta (2003) centrale distinktioner inden for terapi, såsom bevidst/ubevidst, oplevelse/virkelighed og indre/ydre, ved at stille Freud over for Medard Boss, og i en mindre grad, socialpsykologen Johan Asplund. Det svenske Sällskapet för Existentiell Psykoterapi har en særlig informativ hjemmeside, som bestemt er et besøg værd, se www.sept.se.
 
Nyere arvtagere inden for europæisk og amerikansk eksistentiel terapi
Professor, filosof og terapeut Emmy van Deurzen er en af de dygtigste nulevende eksistentielle terapeuter. Hun skiller sig ud ved både at være praktiserende terapeut og en anerkendt filosof med et dybt kendskab til eksistensfilosofiens store tænkere. Van Deurzens' danske introduktion til den eksistentielle terapi, Eksistentiel samtale og terapi (2006)er grundig, radikal og klar i forhold til de klassiske måder at opfatte ’terapi’, ’livet’ og ’teori’ på. Tilgangen tager udgangspunkt i, at vi som mennesker må reflektere over vores eget liv, særligt som terapeut, og ikke mindst over tilværelsens paradokser og dilemmaer. If. van Deurzen må vi have øje for den menneskelige eksistens' ontologiske dimensioner, hvis vi vil undgå at reducere menneskelivet  inden for terapi og psykologi. Derfor søger man særligt en forståelse af menneskets ’givethed’ til sin egen, og til verdens dynamik (1998, p. 134). Denne forståelse af livet som både noget generelt og noget individuelt udspringer af en antireduktionistisk menneskeforståelse, hvormed man vil undgå "to harmonize and reduce the multiplicity of the human condition under one common denominator [. I stedet vil man] learn from each other and recognize the diversity of human experience, which is both mysterious and miraculous and well worth paying attention to.” (1998, p. 138). At menneskets erfaring er forskellig, men også mystisk, komplekst og mirakuløst ses som et epistemologisk og ontologisk vilkår og if. van Deurzen er det væsentligt at terapien afholder sig fra at give et simpelt og reduktionistisk sandhedsbillede. Dette forudsætter imidlertid at vi:“admit our ignorance about human living and begin again from a standpoint of doubt and wonder” (ibid.). Eksistentiel terapi fordrer en ydmyghed for eksistensens uigennemsigtige mirakel, over for hvilket vi alle er nybegyndere. Terapeuten tager derfor udgangspunkt i klientens faktiske erfaring, som han/hun oplever den.
     Over for den mere grundige og europæisk filosofisk forankrede tradition står den amerikanske tradition ved Rollo May og Irvin Yalom. Deres forfatterskaber kan siges at skrive sig ind i en amerikansk form for eksistentialisme i forlængelse af den humanistiske psykologi efter Rogers og Maslow. Irvin Yalom og Rolle May giver i Eksistentiel psykoterapi (Yalom, 1998) og Existential psychotherapy (May & Yalom, 2005) en medrivende indføring i den amerikanske version af eksistentiel terapi. I flere europæiske eksistentielle psykologers øjne mangler May og Yalom dog et klart fænomenologisk grundlag og en dybere filosofisk forståelse, og deres tilgang kan derfor ikke kaldes eksistentiel-fænomenologisk, men for amerikansk eksistentiel terapi (jf. Sass under Psykologi). Se dog emnesiden Skønlitteratur for en oversigt over skønlitterære (casebeskrivende) indføringer i eksistentiel terapi, hvad Yalom fx er enestående til.
van Deurzen giver i bogen Eksistentielle dimensioner i psykoterapi (1999) et bud på en filosofisk forankring af terapi, ligesom van Deurzen har skrevet adskillige bøger på engelsk (2009). Det er dog psykiateren Edwin Hersch, der med værket From philosophy to psychotherapy. A phenomenological model for psychology, psychiatry and psychoanalysis (2003) har givet den mest grundige og klare indføring i det filosofiske og teoretiske grundlag for terapi.
   For nyligt er Existential Therapy: Legacy, Vibrancy and Dialogue (Barnett & Madison, Eds., 2012) udkommet, og dette værk indeholder bidrag fra en lang række aktuelle frontfigurer inden for den eksistentielle terapi.
  
Psykoanalyse på et eksistentielt og fænomenologisk grundlag
Flere amerikanske psykoanalytikere har kombineret eksistentiel og hermeneutisk fænomenologi med psykoanalyse på et klart fænomenologisk grundlag. Via grundlæggende filosofiske revisioner af traditionelle psykoanalytiske opfattelser, kommer man frem til en dybere forståelse af terapi.
     Psykoanalytikerne Robert D. Stolorow, George E. Atwood og Donna M. Orange står for en filosofisk inspireret modifikation af psykoanalysens grundantagelser kaldet intersubjektivitetsteori. Denne beskrives i værkerne Worlds of experience: interweaving philosophical and clinical dimensions in psychoanalysis (Stolorow, Atwood & Orange 2002), samt Working intersubjectively : contextualism in psychoanalytic practice (Orange, Atwood & Stolorow 1997). Se også Stolorow (2009).
     Psykoanalytikeren Donnel B. Stern giver i bogen Unformulated Experience. From Dissociation to Imagination in Psychoanalysis (1997) en indføring til psykoanalytisk terapi på et overvejende, men ikke entydigt, hermeneutisk (Gadamer) og fænomenologisk (Merleau-Ponty) grundlag. I Partners in thought : working with unformulated experience, dissociation and enactment (2010) giver Stern i særligt de første kapitler en introduktion til hans hermeneutisk-influerede forståelse af det terapeutiske samspil.
 
I bogen Psychotherapy as a Human Science (2006) giver Daniel Burston og Roger Frie en kritisk og historisk introduktion til de centrale tænkere og temaer inden for terapi på et humanvidenskabeligt grundlag. I artikelsamlingen Understanding Experience - Psychotherapy and Postmodernism (Frie, 2003) samler Frie en række bidrag fra fremtrædende amerikanske terapeuter, hvis tænkning mere eller mindre eksplicit tager udgangspunkt i en eksistentiel-fænomenologisk grundlagsteori (ibid., pp. 9-19). Se også Frie (2009)

 
 
Link til denne side: www.livsverden.dk/terapi
Sidens ansvarlige redaktør: Casper Feilberg
 

 

Referenceliste

Barnett, L., & Madison, G. (Eds.) (2012). Existential Therapy: Legacy, Vibrancy and Dialogue. Routledge.

Binswanger, L. (1994). Ausgewählte Werke. Band 1,2,3,4. Roland Asanger. Bibliotek.dk

Binswanger, L. (1958). The existential analysis school of thought (E. Angel, Trans.). In R. May, E. Angel, & H. F. Ellenberger (Eds.), Existence: A New Dimension in Psychiatry and Psychology (pp. 191-213). New York: Basic Books. Bibliotek.dk

Binswanger, L. (1975). Being-In-The-World: Selected Papers of Ludwig Binswanger. Indeholder desuden en fyldig introduktion ved J. Needleman. Souvenir Press. Bibliotek.dk

Binswanger, L. (1993). Dream and existence. In K. Hoeller (ed.), Dream and existence, Studies in Existential Psychology and Psychiatry, (pp. 81-106). Humanities Press. Bibliotek.dk

Boss, M. (1957). Psychoanalyse und Daseinsanalytik. Verlag Hans Huber. Bibliotek.dk

Boss, M. (1963). Psychoanalysis and Daseinsanalysis. Lefebre, L. B (Trans.). London: Basic Books. Bibliotek.dk

Boss, M. (1975). Es träumte mir vergangene Nacht. Bern. Bibliotek.dk

Boss, M. (1975). Grundriss der Medizin und der Psychologie. Ansätze zu einer phänomenolgischen Psychologie, Patologie, Terapie und zu einer Daseinsgemässen Präventivmedizin in der moderne Industrie-Gesellschaft. Huber, Bern, Stuttgart. Bibliotek.dk

Boss, M. (1977a). Existential analysis (Daseinsanalyse). In; Wolman, B.B. (Ed.); International encyclopedia of psychiatry, psychology, psychoanalysis and neurology, Vol. 4, pp. 395 – 400. New York: Aesculapius Publ. 

Boss, M. (1977b). I dreamt last night. A new approach to the revelations of dreamning – and its uses in psychotherapy. Gardner Press. Bibliotek.dk

Boss, M. (1979). Existential Foundations of Medicine and Psychology, Jason Aronson, New York, London. Bibliotek.dk / Bookfinder.com

Boss, M. & Condrau, G. (1967). Existential Psychoanalysis. In B.B. Wolman (Ed.) Psychoanalytic techniques. A handbook. (pp. 443 – 467). Basic Books, New York. Bibliotek.dk

Boss, M. & Condrau, G. (1968). Existential Analysis. In: J.G. Howells (Ed.). Modern Perspectives in World Psychiatry, (pp. 488-518). Oliver & Boyd, Edinburgh, London. Bibliotek.dk

Burston, D. & Frie, R. (2006). Psychotherapy as a Human Science. Duquesne University Press. Bibliotek.dk

Condrau, G. (1984). A Concise Review of Daseinsanalysis. In: The changing reality of modern man, Kruger, D. (ed.), Juta & Co., Ltd., Cape Town. 

Condrau, G. (1994). Letter. Journal of the Society for Existential Analysis, No. 5 (pp. 45-47) [comments to  Sara Young’s article in the Journal, ‘Everything is what it is, not something else’]

Condrau, G. (1996). Why Heidegger? Journal of the Society for Existential Analysis, No. 8.1, pp. 21-27.

Condrau. G. (1998). Martin Heidegger's impact on Psychotherapy, Mosaic Verlag. Bibliotek.dk

Cooper, M. (2003). Existential Therapies. Sage Publications. Bibliotek.dk

Cooper, M. (2011). Eksistentielle terapier. Dansk Psykologisk Forlag.

Deurzen, E. van (1998). Paradox and Passion in Psychotherapy. West Sussex: John Wiley

Deurzen, E. van (1999). Eksistentielle dimensioner i psykoterapi. Dansk oversættelse af 'Everyday Mysteries - Existential dimensions of psychotherapy'. Hans Reitzel. Bibliotek.dk

Deurzen-Smith, E. van (2006). Eksistentiel samtale og terapi. Dansk oversættelse af 'Existential counselling in practice', 1. ed. Hans Reitzel. Bibliotek.dk

Deurzen, E. van. (2009). Psychotherapy and the Quest for Happiness. London: Sage.

Frie, R. (2003). Understanding Experience - Psychotherapy and Postmodernism. R. Frie (ed.). Routledge. Bibliotek.dk

Frie, R. (2009). Reconfiguring Psychological Agency: Postmodernism, Recursivity, and the Politics of Change. In: R. Frie & D. Orange (eds.), Beyond postmodernism : new dimensions in clinical theory  and practice, pp. 143-161. Routledge. Bibliotek.dk

Frølund, S. (1996). Medard Boss' lægekunst. Sosiologi i Dag, 26(3), pp. 29-52.

Hersch, E. L. (2003). From philosophy to psychotherapy. A phenomenological model for psychology,  psychiatry and psychoanalysis. Toronto: University of Toronto Press. Bibliotek.dk

Jacobsen, B. (2007). Eksistentiel psykologi og terapi. In: B. Karpatschof & B. Katzenelson (Eds.), Klassisk og moderne psykologisk teori, (pp. 100-117). Hans Reitzel. Bibliotek.dk

May, R. & Yalom, I. (2005). Existential psychotherapy. In: RJ Corsini & D. Wedding (eds.), Current  psychotherapies, 7. udgave, (pp. 269-298). Belmont, CA: Brooks/Cole. Bibliotek.dk

Orange, D. (2009). Toward the art of the living dialogue: between constructivism and hermeneutics in psychoanalytic thinking. In: R. Frie & D. Orange (eds.), Beyond  postmodernism : new dimensions in  clinical theory and practice, pp. 117-142. Routledge. Bibliotek.dk

Orange, D. M., Atwood, G. E., & Stolorow, R. D. (1997). Working intersubjectively : contextualism in  psychoanalytic practice. Lawrence Erlbaum Associates. Bibliotek.dk

Schröder, T. (2003). Det omedvetna - en dröm om det äkta. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Bibliotek.dk / Adlibris.dk

Stern, D. B. (1997). Unformulated Experience. From Dissociation to Imagination in Psychoanalysis. Analytic Press. Bibliotek.dk

Stern, D. B. (2010). Partners in thought : working with unformulated experience, dissociation and enactment. London: Routledge. Bibliotek.dk

Stolorow, R. D. (2009). Trauma and human existence: the mutual enrichment of Heidegger's existentia analytic and a psychoanalytic understanding of trauma. In: R. Frie & D. Orange (eds.), Beyond postmodernism : new dimensions in clinical theory and practice, pp. 143-161. Routledge. Bibliotek.dk

Stolorow, R. D., Atwood, G. E, Orange, D. M. (2002). Worlds of experience: interweaving philosophic and clinical dimensions in psychoanalysis. Basic Books. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2009). Eksistentialisme i psykologi, psykoterapi og psykiatri. In: P. H. Amdisen, J. Holst, J. V. Nielsen (eds.), At tænke eksistensen. Studier i eksistenstænknignens historie  og betydning. Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. & Keller, K. D. (2015). Psykoterapien og den eksistentielle erfaring Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi. Aalborg Universitetsforlag.

Yalom, I. D. (1998). Eksistentiel psykoterapi. Hans Reitzel. Bibliotek.dk