Feilberg, Casper

 
Casper Feilberg
Casper Feilberg
Casper Feilberg, Lektor, PhD, cand.psych, medlem af styregruppen for Forum for eksistentiel fænomenologi. Webmaster, og redaktør for emnesiderne Terapi, Psykologi og Kvalitativ forskning.
 
Download ph.d. afhandling:
 • Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende, Feilberg (2014). Ph.d. afhandling
  • Resumé af ph.d. afhandlingen
  • Læseguide til afhandlingen
  • Køb afhandlingen som bog:  Academic Books.
  • Se ph.d. forsvaret på Youtube og hør om afhandlingens resultater.
  • Om Ph.d. afhandlingen: Afhandlingen er en empirisk undersøgelse af psykologistuderendes tilegnelse af en psykologisk og videnskabelig habitus ved psykologistudierne på Roskilde Universitet og Aalborg Universitet. Teoretisk bygger afhandlingen på den eksistentielle fænomenologi (Merleau-Ponty), samt perspektiver fra psykoanalysen (Bion) og kritisk teori (Habermas, Negt). Der peges på, at studerende i psykologi står over for en dobbelt udfordring. De skal både have en sans for de praktiske fænomener ’bag’ teorien og metoden ved at trække på erfaringer fra den fælles livsverden, og de skal lære at undersøge sagen via relevant teori, empiri og metode på en analytisk og selvrefleksiv måde for at forstå den bedre og for at kunne intervenere i feltet. Afhandlingen er et bidrag til debatten omkring, hvad målet med en universitetsuddannelse mere generelt skal forstås som. Der argumenteres for, at en universitetsuddannelses kvalitet må forstås ud fra, i hvilken grad den er i stand til at understøtte de studerendes tilegnelse af en faglig habitus. Habitusbegrebet fremhæves her som en måde at forstå den færdige kandidats opbyggede beredskab til at percipere, tænke og handle på bestemte vanemæssige måder. Med dannelsesbegrebet bliver det muligt at tematisere de processer og udviklingsforløb, som er forbundet med at inkorporere en professions habitus i sin egen habitus på en selvstændig måde. Disse dannelsesprocesser er imidlertid både vanskelige og sårbare, og både studerende, undervisere og studieledelsen kan derfor drage nytte af den præsenterede viden, således at processerne kan understøttes og udvikling fremmes.
 
Præsentation af forskningsinteresse: Min forskning koncentrerer sig på den ene side om universitetsstuderende (fx psykologistuderende) og deres tilegnelse af en faglig og videnskabelig habitus. Den eksistentielle fænomenologi ved Merleau-Ponty, samt Habermas og psykoanalytikeren Bion, spiller en central rolle i min analyse og forståelse af disse emner, uden dog at begrænse sig hertil.
   Jeg interesserer mig desuden for kvalitativ metode og ikke mindst formidling af eksistentiel-fænomenologiske perspektiver. Endelig forsøger jeg at støtte udviklingen af et forskningsmæssigt samarbejde omkring eksistentiel fænomenologi på nationalt plan.
 
Faglig sider:
Link til denne side: www.livsverden.dk/feilberg
 
 

Publikationsliste

Feilberg, C., Bo, I. G., Romani, A. Q. (2022). Projektarbejdets dannelsespotentiale. Aalborg Universitetsforlag.

Feilberg, Casper og John Maul (2021). Phenomenology of Rhythm: The Role of Rhythm in Written Language, In Qualitative Studies, Vol. 6, No. 2, pp. 5 - 29. read the article here: https://tidsskrift.dk/qual/issue/view/9256

Feilberg, Casper og John Maul (red.) (2019). Kvalitative iagttagelser - at forstå, undersøge og udrede mennesker på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag, Aalborg Universitetsforlag. Indledning: Mennesket bag den kvalitative iagttagelse og undersøgelse. Kapitel 1: Eksistentiel fænomenologi – filosofisk grundlag for iagttagelse. Kapitel 2: Metodologisk refleksion ved kvalitative iagttagelser og undersøgelser. Kapitel 3: Den kvalitative iagttagers habitus personligt og kollektivt. Kapitel 4: Den lidenskabelige iagttager. Kapitel 6: Det fortolkende blik – psykomotoriske vanskeligheder, diagnoser og pædagogisk-psykologisk rådgivning. Kapitel 8: Dannelsen af en eksemplarisk forståelsesbaggrund inden for menneskefagsprofessionerne. Kapitel 10: Vilkårene for den kvalitative iagttager i et nutidigt perspektiv. Bibliotek.dk

Feilberg, Casper og John Maul (2019). Iagttagelsens fænomenologi - sammenfatning og overvejelser, s. 291 - 308 I: Casper Feilberg og John Maul: Kvalitative iagttagelser - at forstå, undersøge og udrede mennesker på et eksistentielt-fænomenologisk grundlag. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Feilberg, C. (2019). In deep water: University students’ challenges in the processes of self-formation, survival or flight. I L. Tateo (red.), Educational Dilemmas: A Cultural Psychological Perspective (s. 126-138). Routledge. Cultural Dynamics of Social Representation. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315101095-8

Feilberg, C., Norlyk, A., & Keller, K. D. (2018). Studying the Intentionality of Human Being: Through the Elementary Meaning of Lived Experience. Journal of Phenomenological Psychology, 49(2), 214-246.  DOI: https://doi.org/10.1163/15691624-12341347

Szulevicz, T., & Feilberg, C. (2018). What Has Happened to Quality? I J. Valsiner, A. Lutsenko, & A. Antoniouk (red.), Sustainable Futures for Higher Education: The Making of Knowledge Makers (s. 313-326). Springer. Cultural Psychology of Education, Bind. 7. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-96035-7_26

Feilberg, C. (2017). Skjulte Kræfter og Processer i Vejledningsrummet: Dannelsesperspektiver på Projektarbejde og Projektvejlederrollen ved Universiteterne. Psyke & Logos, 38(2), 134-158.

Feilberg, C. (2015). Selvrefleksion som uddannelsesgreb – en kritisk diskussion. Nordiske Udkast, Vol. 43, Nr. 2, 42-61, 78. (udkommet december 2016). Resumé. Bestil gratis e-kopi > Bibliotek.dk

Feilberg, C. (2015) Hvordan dannes en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende? Psykolog Nyt, nr. 6, side 22.

Feilberg, C. (2014). Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende. Ph.d. afhandling ved Ph.d.-programmet Hverdagslivets Socialpsykologi, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet (587 sider). Academic Books

Feilberg, C. (2012). Eksistentiel fænomenologi - betegnelsen, stilen og begrebet. In: K. D. Keller (red.), Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi, s. 45-75. Aalborg Universitetsforlag. Bibliotek.dk

 
Forskningsformidling